Web-interest

ชื่อเว็บ : http://www.strawberry.net/?id=8

รายละเอียด
เป็นเวบที่ช่วยพรีเซ้นต์ได้ว่าเอาระบบคอมมาใช้แล้วงานจะเป็นระเบียบ มีรูปประกอบด้วย ก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร

วันที่ : 230151
www.egg-e-egg-egg.com   copyrights © 2008-2009   developed by BugArther || Admin